ការកសាងសមត្ថភាពពាណិជ្ជកម្ម

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
នាំចេញភាគរយ: 27,00%
របៀបនាំចេញ: មានអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញផ្ទាល់ខ្លួន
ភាសានិយាយ: ភាសាអង់គ្លេស
ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសរុប: សម្ងាត់
ប្រាក់ចំណូលនាំចេញសរុប: សម្ងាត់
កំពូល 3 ទីផ្សារ
ទីផ្សារ​ក្នុង​ស្រុក
អាមេរិក​ខាង​ជើង
អាស៊ី​អា​គ្នេ​យ៏


កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!