Production Capacity

ເຄື່ອງຄວບຄຸມການປະກອບ 1

ເຄື່ອງຄວບຄຸມການປະກອບ 2

ການຄວບຄຸມຫ້ອງປະກອບ

ປະກອບເຄື່ອງຈັກທັງຫມົດ

ການທົດສອບ

ສໍາເລັດການຜະລິດຕະພັນ