වෘත්තීය හැකියා

තහවුරු
අපනයන ප්රතිශතය: 27,00%
අපනයන ක්ෂේත්රය: ස්වකීය අපනයන බලපත්ර ඇති
කථන භාෂාව: ඉංග්රීසි
මුළු වාර්ෂික ආදායම්: රහස්ය
මුළු අපනයන ආදායම්: රහස්ය
ඉහළ වෙළෙඳපොළ 3
දේශීය වෙළඳපොළ
උතුරු ඇමරිකාව
ගිනිකොනදිග ආසියාව


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!