உற்பத்தி அளவு

கட்டுப்பாடு கருவி கூடியிருந்தனர் 1

கட்டுப்பாடு கருவி 2 சேர்த்தல்

கட்டுப்பாடு அமைச்சரவை கூடியிருந்தனர்

முழு மெஷின் கூடியிருந்தனர்

சோதனை

முடிந்தது தயாரிப்புபயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!