ବ PR ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

 • ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁ, ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁ, ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁ |

  ସେବା

  ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁ, ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁ |
 • ଆମେ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ |10 ବର୍ଷର ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି |ଆମେ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ |10 ବର୍ଷର ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି |

  ପ୍ରଫେସନାଲ୍

  ଆମେ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ |10 ବର୍ଷର ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି |
 • ଆମେ ବିଶ୍ partner ଭାଗୀଦାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ |ଆମେ ବିଶ୍ partner ଭାଗୀଦାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ |

  ସହଭାଗୀ

  ଆମେ ବିଶ୍ partner ଭାଗୀଦାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ |
 • ଆମେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦଳ ଗଠନ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ |ଆମେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦଳ ଗଠନ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ |

  OEM

  ଆମେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦଳ ଗଠନ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ |

ଆମ ବିଷୟରେ

ୟୁନବୋଶି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକାଶର ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନକାରୀ |କମ୍ପାନୀ ସ ar ର, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂର ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ପାଇଁ ଏହାର ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ |କମ୍ପାନୀ କେବଳ ମାନକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନେ ସଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉପାଦାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ |

ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର