ظرفیت تجاری

تایید شده است
درصد صادرات: 27.00٪
حالت صادرات: مجوز صادرات خود را داشته باشد
زبان صحبت: انگلیسی
کل درآمد سالانه: محرمانه
کل درآمد صادرات: محرمانه
3 بازار برتر

بازار داخلی
آمریکای شمالی
جنوب شرقی آسیا