Production Capacity

Инструментот контрола Монтажа 1

Инструментот контрола Монтажа 2

Контрола на владата Асемблирање

Целата машина Асемблирање

тестирање

готовиот производ